แบบฟอร์ม

1.  แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)

2. แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)

3. แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

4. แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

5. แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร

6. แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

7. หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (โปรดรับเอกสารต้นฉบับที่สำนักงานสหกรณ์)

8. แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ

9. แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก

10. แบบขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น

11. แบบขอย้ายสังกัด ขอนำส่งเงินที่หน่วยสหกรณ์ ขอเปลี่ยนอัตราการส่งเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน และของดส่งค่าหุ้นรายเดือน

12. แบบขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยประจำปี

13. แบบขอหนังสือรับรองแสดงฐานะการเงิน

14. รายละเอียดการขอกู้เงินกู้พิเศษ

15. หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)

16. หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (สมาชิกสมทบ)

17.1  แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกสามัญ และเงินค่าหุ้นสะสมและเงินฝาก

17.2  แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกสมทบ และเงินค่าหุ้นสะสมและเงินฝาก (พิมพ์หน้า-หลัง)

18. แบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)

19. แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย)

20. แบบคำขอชะลอการส่งชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ (พิมพ์หน้า-หลัง)

21. คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์

22. คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

23. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงบัญชีโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

24. สมาชิกสมทบขอถือหุ้นในสหกรณ์

25. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีผ่านธนาคารกรุงไทย

26. แบบคำขอรับเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินปันผล สมาชิกสมทบ

27. แบบคำขอใช้บริการ เอทีเอ็ม ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

28. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

29. แบบฟอร์มการชำระเงินด้วย Bill Payment 

30. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

31. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

32. หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

33. ใบยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

34. แบบคำร้องขอรับเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน

35. หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

36. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)

37. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับประโยชน์

38. แบบหนังสือยินยอมต่อสหกรณ์ในการฝากเงิน/ถอนเงิน

39. แบบหนังสือขอยกเลิกต่อสหกรณ์ในการฝากเงิน/ถอนเงิน