แบบฟอร์ม

1.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)

2.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)

3.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

4.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

5.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร

6.แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

7.หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (โปรดรับเอกสารต้นฉบับที่สำนักงานสหกรณ์)

8.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ

9.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก

10.แบบขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น

11.แบบขอย้ายสังกัด ขอนำส่งเงินที่หน่วยสหกรณ์ ขอเปลี่ยนอัตราการส่งเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน และของดส่งค่าหุ้นรายเดือน

12.แบบขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยประจำปี

13.แบบขอหนังสือรับรองแสดงฐานะการเงิน

14.รายละเอียดการขอกู้เงินกู้พิเศษ

15.หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)

16.หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (สมาชิกสมทบ)

17.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิก และเงินค่าหุ้นสะสมและเงินฝาก (พิมพ์หน้า-หลัง)

18.1.แบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)

19.แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย)

20.แบบคำขอชะลอการส่งชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ (พิมพ์หน้า-หลัง)

21.คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์

22.คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

23.คำร้องขอเปลี่ยนแปลงบัญชีโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

24.สมาชิกสมทบขอถือหุ้นในสหกรณ์

25.หนังสือยินยอมให้หักบัญชีผ่านธนาคารกรุงไทย

26.แบบคำขอรับเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินปันผล สมาชิกสมทบ

27.แบบคำขอใช้บริการ เอทีเอ็ม ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

28.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

29.แบบฟอร์มการชำระเงินด้วย Bill Payment 

30.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

31.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

32.หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

33.ใบยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

34.แบบคำร้องขอรับเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน

35.หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

36.แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)

37.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับประโยชน์