เสาร์, กรกฏาคม 02, 2022
   
Text Size

ข่าวด่วน :
image image image image
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 Personal Data Protection Act (PDPA) นโยบายความเป็นส่วนตัวและแบบฟอร์ม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)
สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.
สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

เอกสารประกอบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

เรื่องน่าสนใจ

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)
เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2565
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 (พร้อมแบบคำร้อง)
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
แบบฟอร์ม - ขอชะลอการส่งชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ (พิมพ์หน้า-หลัง)
คู่มือ - ขั้นตอนการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบ Billpayment
แบบฟอร์ม - การชำระเงินด้วย Bill Payment
คู่มือ - สำหรับสมาชิกสหกรณ์ระบบสหกรณ์ธนาคารกรุงไทย
ตารางเงินกู้พิเศษ
ตารางเงินกู้สามัญ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี

News image

สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564)

สอ.ศธ. ร่วมสัมมนา PDPA สัมมนาและฝึกจัดทำข้อมูลระบบสหกรณ์

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมฝึกจัดทำข้อมูลจริงในระบบสหกรณ์” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ชั้น 3

สอ.ศธ.ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาหน้ากระทรวง “เสมาเกมส์” ครั้งที่ 2

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

News image

ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2565" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รายละเอียดหัวข้อข่าว

Find out why viagra online uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online overnight shipping , As well as great discounts.

รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ.ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สอ.ศธ.ที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

ระบบสมาชิกออนไลน์

 

เว็บลิงค์