พุธ, มกราคม 27, 2021
   
Text Size

ข่าวด่วน :
image image image image
การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ สอ.ศธ.กับสถานการณ์โควิด 19 ชี้แจง “การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.ศธ.) กับ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก จัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
สอ.ศธ.นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.63 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสมานฉันท์
สสอ.ศธ.ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยไทย นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมคณะเข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

เอกสารประกอบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

เรื่องน่าสนใจ

ชี้แจง “การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.ศธ.) กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก (สป.) พ.ศ.2564
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
คู่มือ - ขั้นตอนการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบ Billpayment
แบบฟอร์ม - การชำระเงินด้วย Bill Payment
คู่มือ - สำหรับสมาชิกสหกรณ์ระบบสหกรณ์ธนาคารกรุงไทย
ตารางเงินกู้พิเศษ
ตารางเงินกู้สามัญ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

สอ.ศธ.รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.ประจำปี 2563

News image

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.ประจำปี 2563

สอ.ศธ.ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

News image

สอ.ศธ.ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,252 ทุน 2,008,000 บาท

สอ.ศธ.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19

News image

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 (ฉบับที่ 3)

News image

โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

Find out why viagra online uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online overnight shipping , As well as great discounts.

รายละเอียดหัวข้อข่าว
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ.ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สอ.ศธ.ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์สมัครเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

ระบบสมาชิกออนไลน์

 

เว็บลิงค์