ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ผู้จัดการ…ควรรู้ทันป้องกันการทุจริตในสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

ภาพช่วงเช้า – บ่าย

9 ก.ย.66 – Part 1

9 ก.ย.66 – Part 2

9 ก.ย.66 – Part 3

9 ก.ย.66 – Part 4

ภาพช่วงเย็น – ค่ำ

9 ก.ย.66 – Part 5

9 ก.ย.66 – Part 6