สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของ สอ.ศธ. เกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น

สอ.ศธ. ยึดค่านิยมที่ถือว่า ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ท่านสมาชิกมีให้แก่เรา เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับเรา สอ.ศธ. จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้มีการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น การสร้างความเข้าใจแก่ท่านในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy) และข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฯลฯ จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับ สอ.ศธ. ทั้งนี้ ท่านสมาชิกจะต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด ดังนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ สอ.ศธ. ครอบคลุมถึง
1.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
อ่านเพิ่มเติม

2.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สมัครงาน
อ่านเพิ่มเติม

3.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับสมาชิก
อ่านเพิ่มเติม

4.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม

5.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)
อ่านเพิ่มเติม

6.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์ม
1.หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด (Download)

2.แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)
ดาวน์โหลด (Download)