เรื่อง ยกเลิกการให้เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต (สค.) พ.ศ.2563

เรื่อง ยกเลิกการให้เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต (สค.) พ.ศ.2563