เรื่อง การแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)

เรื่อง การแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)