นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง

ผู้จัดการ

นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร

รองผู้จัดการ

นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายและผู้ตรวจสอบภายใน

นางมยุรีย์ ทองมูล

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวศุภนุช กรแก้ว

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสุรีย์พร พลชนะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุนันทา ใจหวัง

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์ สุราวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางนุชนารถ ไชยปัญญา

ผู้ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายการเงิน

นางวาสนา มุกดามณี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวประไพวรรณ คำจันทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายฉัตรพงศ์ ชูลาภ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวนริศรา กลิ่นด้วง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายสินเชื่อ

นางนพวรรณ กรรณิการ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นางอรสา ใจเสงี่ยม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวสุมัลลิกา พานิชยิ่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นายธีรกุล มากไอ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นายชินวัตร จรรจลานิมิตร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวณัฐวรา แจ่มหล้า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาววราภรณ์ หอมเนียม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอรัญญา สองบาง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอรุณ เที่ยงธรรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอติภา ทวีคูณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุภกร ชาญศิริวิริยกุล

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายณัฐพล ศรีสำราญรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานกฎหมาย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบัญชี

นางสาวกมลวรรณ อานนท์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

นางสาวณัฐนรี กันพร้อม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธีระวัฒน์ จันทอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลูกจ้าง

นางสาวสายยนต์ ศรีสนอง

ลูกจ้างประจำฝ่ายบริหารงาน

นายอนุชา หวังเจริญ

ลูกจ้างประจำฝ่ายบริหารงาน