เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.)

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
• กู้ได้ 10 เท่า ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ และไม่เกิน 500,000 บาท
• ผ่อนชำระ 12 งวด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น

เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้ฉุกเฉิน
• สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนปัจจุบัน) พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบัน
• บัตรประจำตัวผู้กู้ และผู้รับมอบอำนาจตัวจริง พร้อมสำเนา
• กรณี ผู้กู้เป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องแนบสำเนาสัญญาจ้าง

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉก.)

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระเเสรายวัน
• กู้ได้ 10 เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
• ผ่อนชำระ 12 งวด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น

เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ทำครั้งเดียว สามารถกู้ได้ตลอดตามวงเงินกู้ที่มีอยู่
• สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนปัจจุบัน)
• สำเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ผู้กู้ที่มีลายมือชื่อ
• บัตร ATM-ID หรือใบนัดรับบัตร ATM-ID มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พร้อมสำเนา

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ กู้นั้น ให้มีจำนวนไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้
• ทั้งนี้ การกู้เงินทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด กำหนดไว้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน : ร้อยละ 6.70 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

ข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิกในการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
• ท่านต้องมายื่น ก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทำการนั้น ๆ สหกรณ์จ่ายเงินสด
• สมาชิกสามารถกู้ เงินกู้ฉุกเฉิน หรือ เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ อย่างใดอย่างหนึ่ง