เงินกู้สามัญทั่วไป (สม.)

สมาชิกประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจำ
1 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป
• กู้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
• ผ่อนชำระ 180 งวด
2 คุณสมบัติผู้กู้
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
• ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถึงจะฝากเงินให้อยู่ในเกณฑ์การกู้ได้
3 หลักเกณฑ์การให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิก
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 35 เท่าของเงินได้รายเดือน
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน 
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 45 เท่าของเงินได้รายเดือน
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
4 หลักเกณฑ์การให้กู้โดยมีค่าหุ้นประกอบ
• สมาชิกกู้เงินสามัญไม่ถึง 150,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของวงเงินกู้สามัญ
• สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 700,000 บาทต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้สามัญ
• สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 700,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 900,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้สามัญ
• สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 900,000 บาทขึ้นไป ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สามัญ

สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
1 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป
• กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
• ผ่อนชำระ 180 งวด และผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2 คุณสมบัติผู้กู้
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
• ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถึงจะฝากเงินให้อยู่ในเกณฑ์การกู้ได้
3 หลักเกณฑ์การให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิก
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 เดือนไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 35 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีค่าหุ้น หรือมีค่าหุ้นรวมกับเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้สามัญ
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีค่าหุ้น หรือมีค่าหุ้นรวมกับเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้สามัญ
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 45 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีค่าหุ้น หรือมีค่าหุ้นรวมกับเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้สามัญ
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีค่าหุ้น หรือมีค่าหุ้นรวมกับเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สามัญ

หลักประกัน
• กู้ไม่เกิน 700,000 บาท ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
• กู้มากกว่า 700,000 บาท ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน

เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้สามัญ
• สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนปัจจุบัน) พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX
• บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
• กรณี ผู้กู้เป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องแนบสำเนาสัญญาจ้าง
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์
• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)
• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

เงินกู้สามัญใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน (สห.)

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน
• กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น กรณีที่สมาชิกมีหนี้เงินกู้อยู่กับสหกรณ์ไม่ว่าประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันแล้วเท่ากันหรือเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ จะขอกู้เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นมิได้
• ผ่อนชำระ 180 งวด

เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้สามัญใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX
• สำเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้ ฉบับจริงพร้อมสำเนา

เงินกู้สามัญตามโครงการ ฯ (ตามประกาศของสหกรณ์)

1 เงินกู้สามัญตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก (สป.)

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก
• กู้ได้ไม่เกิน 240,000 บาท
• ผ่อนชำระ 180 งวด และผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

คุณสมบัติผู้กู้
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือน

เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้สามัญโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก
• สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนปัจจุบัน) พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX
• บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
• กรณี ผู้กู้เป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องแนบสำเนาสัญญาจ้าง
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์
• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)
• หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX
• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

2 เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก (สช.)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
• กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก
• ผ่อนชำระ 180 งวด และผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

คุณสมบัติผู้กู้
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักเกณฑ์การให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิก
• อายุการเป็นสมาชิก   1 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 9,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   2 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 9,900 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   3 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 10,800 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   4 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 12,600 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   5 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 14,400 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   6 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 16,200 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   7 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 18,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   8 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 20,700 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   9 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 23,400 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 26,100 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 11 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 28,800 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 12 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 31,500 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 13 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 35,100 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 14 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 38,700 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 15 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 42,300 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 16 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 45,900 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 17 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 49,500 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 18 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 54,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 19 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 58,500 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 63,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 21 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 67,500 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 22 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 72,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 23 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 81,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 24 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 90,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 25 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 99,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 26 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 108,000 บาท

เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
• สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนปัจจุบัน) พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX
• บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์
• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)
• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

3 เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ (สด.)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ
• กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท
• กรณีมีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินอยู่ก่อนแล้วและจะกู้เงินสามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ สหกรณ์จะนำเงินกู้ที่ได้ไปชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ส่วนที่เหลือจึงจะจ่ายให้แก่ผู้กู้และผู้กู้จะกู้เงินกู้ฉุกเฉินอีกไม่ได้ หากยังมีหนี้เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพอยู่ เว้นแต่จะยินยอมให้สหกรณ์นำเงินกู้ฉุกเฉินมาชำระหนี้ตามโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ส่วนที่เหลือจึงจะจ่ายให้แก่ผู้กู้
• ผ่อนชำระ ไม่เกิน 60 งวด และผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

คุณสมบัติผู้กู้
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักเกณฑ์การให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิก
• ผู้ที่เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผู้ที่เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
• ผู้ที่เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
• ผู้ที่เป็นสมาชิก 4 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
• ผู้ที่เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท

เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ
• สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนปัจจุบัน) พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX
• บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์
• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)
• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้
• ทั้งนี้ การกู้เงินทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด กำหนดไว้

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญตามโครงการ ฯ : ร้อยละ 6.70 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

ข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิกในการกู้เงินสามัญ
• ท่านต้องมายื่น ก่อนเวลา 11.00 น. ของวันทำการนั้น ๆ สหกรณ์ ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ประมาณเวลา 14.00 น. ของวันทำการนั้น ๆ
• หากยื่น หลัง 11.00 น. สหกรณ์ ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ประมาณเวลา 10.30 น. ของวันทำการถัดไป