เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

• กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
• ผ่อนชำระ 360 งวด ส่งชำระคืนไม่เกินอายุ 75 ปี

เอกสารประกอบการยื่นกู้
• โฉนดที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน
• บัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส
• ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
• หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส
• สลิปเงินเดือน (เดือนปัจจุบัน) ของผู้กู้
• ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
• บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน

• กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
• ผ่อนชำระ 360 งวด ส่งชำระคืนไม่เกินอายุ 75 ปี

เอกสารประกอบการยื่นกู้
• โฉนดที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน
• บัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส
• ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
• หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส
• สลิปเงินเดือน (เดือนปัจจุบัน) ของผู้กู้
• ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
• บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

• กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
• ผ่อนชำระ 360 งวด ส่งชำระคืนไม่เกินอายุ 75 ปี

เอกสารประกอบการยื่นกู้
• โฉนดที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน
• บัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส
• ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
• หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส
• สลิปเงินเดือน (เดือนปัจจุบัน) ของผู้กู้
• ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
• บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ : ร้อยละ 6.45 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้
• ทั้งนี้ การกู้เงินทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด กำหนดไว้

กรณีโอนชำระผ่านธนาคาร
• ธนาคารกรุงไทย : สาขา กระทรวงศึกษาธิการ
• ประเภท : ออมทรัพย์
• ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
• บัญชีเลขที่ : 059 – 1 -26195 – 2

และโปรดนำส่งสำเนาใบโอนเงิน โดยเขียนชื่อ เลขสมาชิกและจำนวนเงินที่โอน แจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่ทำการโอนเงิน
โทรศัพท์. 0-2282-5609, 0-2628-7500-3 / โทรสาร. 0-2628-7504-5