สหกรณ์จะออกหุ้นให้กับสมาชิกโดยไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2549 โดยถือใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป

เงินได้รายเดือน (บาท) การถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)
ไม่เกิน 10,00050
เกินกว่า 10,000 แต่ไม่กิน 15,00070
เกินกว่า 15,000 แต่ไม่เกิน 20,00090
เกินกว่า 20,000 ขึ้นไป100

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้น

1.  สมาชิกแต่ละคน จะถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่สหกรณ์มีทั้งหมดไม่ได้
2. จะโอนหุ้นซึ่งตนถืออยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้
3. จะถอนหุ้นของตนบางส่วน หรือทั้งหมดในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
4. การขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน (เพิ่ม/ลด/งด) สมาชิกต้องทำหนังสือถึงคณะกรรมการดำเนินการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
5.  การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 150,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชำระค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากหุ้น
สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากหุ้น 3 ประการ คือ ประการแรก เงินปันผล ประการที่สอง ใช้เป็นค้ำประกันเงินกู้หุ้น และประการที่สาม เป็นเงินสะสมของสมาชิก ดังนี้ 
1. เงินปันผล สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก ดังนี้
  1.1 จ่ายเงินปันผลตามหุ้นตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้เมื่อสิ้นปีบัญชี
  1.2 เงินปันผลที่จะจ่ายให้ จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนด
  1.3 การคิดเงินปันผล สหกรณ์จะคิดเงินปันผลเป็นรายเดือน จากยอดหุ้นสะสมของสมาชิก ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อน จนถึงเดือนพฤศจิกายนปีปัจจุบัน ส่วนอัตราเงินปันผลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลกำไรสุทธิในแต่ละปี
  1.4 ผู้ที่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก จะต้องคงหุ้นของตนเองไว้จนถึงสิ้นปีบัญชีจึงจะได้เงินปันผลสำหรับปีนั้น แต่ถ้าถอนหุ้นก่อนสิ้นปีบัญชี จะไม่ได้รับเงินปันผลแต่อย่างใด
2. ใช้เป็นวงเงินค้ำประกันเงินกู้หุ้น สมาชิกสามารถใช้เงินค่าหุ้นค้ำประกันกู้ได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของวงเงินค่าหุ้น
3. เงินสะสมของสมาชิก เงินค่าหุ้น เงินสะสมของสมาชิกที่สมาชิกจะถอนคืนได้ต่อเมื่อออกจากการเป็นสมาชิก