You are currently viewing สอ.ศธ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

สอ.ศธ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

นายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ และ น.ส.ศุภนุช กรแก้ว หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ ฯ ร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดย ประดิษฐาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี