You are currently viewing สอ.ศธ. ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพ์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

สอ.ศธ. ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพ์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

นายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ โดยมอบหมายให้นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยมี นางนัทธมน ลักษณะโยธิน ประธานกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพ์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนา หัวข้อ “เทคนิคการบริการงานสหกรณ์แบบมืออาชีพ” โดยอาจารย์รุ่งโรจน์ วรชมพู เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้รับทราบถึงเทคนิคการบริการที่ดี มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรอบรู้ มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง คิดดี พูดดี ทำดี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อการมีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าขององค์กร เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วยกัน  จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 594  คน  และช่วงค่ำชมรมฯได้รับเกียรติโดยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ร้อยดวงใจ จากสายใยชาวสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุการทำงาน และออกจากงาน ประจำปี 2565 จำนวน 21 คน

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2533 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิกชมรม ตลอดจนการติดต่อประสานงาน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปัจจุบันเป็นปีที่ 33 ของการก่อตั้ง มีสมาชิกจำนวน 1,201 คน 41 สหกรณ์ และภายในงาน  ชสอ.ได้ร่วมออกบูธสินค้า เพื่อให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2567 ณ  ห้อง convention  hall ศูนย์การค้า Central Ayutthaya จังหวัดพระนครศรีอยุธยา