You are currently viewing สอ.ศธ. ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

สอ.ศธ. ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ นางนุชนารถ ไชยปัญญา ผู้ตรวจสอบภายใน นางสุนันทา ใจหวัง หัวหน้าฝ่ายบัญชี นางมยุรีย์ ทองมูล หัวหน้าฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสมโภช หอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 108 รูป โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สอ.ศธ. ได้จัดเตรียม ขนมไทย หันตรา ลูกชุบ ทองหยอด ให้สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

สำหรับหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในโอกาสครบ 100 ปี ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยมีพิธีเททองหล่อตราเสมาธรรมจักร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 และเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจิมองค์เสมาธรรมจักร และทรงพระสุหร่าย พร้อมประทานพร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการนำมาประดิษฐาน และจัดพิธีสมโภชในครั้งนี้