You are currently viewing สอ.ศธ.ร่วมประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ หอประชุมคุรุสภา

สอ.ศธ.ร่วมประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ หอประชุมคุรุสภา

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายกษิพัฒ ภูลังกา กรรมการ นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล กรรมการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ นางสุรีย์พร พลชนะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางนุชนารถ ไชยปัญญา ผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ในการนี้ คณะผู้บริหารได้รดน้ำดำหัวขอพรจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567