You are currently viewing สอ.ศธ. ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ปี 2566

สอ.ศธ. ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ปี 2566

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) และนายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ปี 2566 ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” ในปี 2566 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นักเรียน และประชาชน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี

รศ.พิเศษ พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กล่าวว่า ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” ในปี 2566 ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นักเรียน และประชาชน ทั้งนี้ ก่อนวันออมแห่งชาติ ชสอ. ได้รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการออมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม และมีเป้าหมายให้มีเงินออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 12,000 ล้านบาท “การออมมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเราไม่รู้อนาคตได้ ฉะนั้นการทำบัญชีครัวเรือนจึงเป็นสิ่งสำคัญ จะได้รู้รายรับ รายจ่าย และเหลือออมเท่าไหร่ หากมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงิน ก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน จึงต้องสร้างนิสัยการออม โดยต้องส่งเสริมการออมตั้งแต่เด็ก ซึ่งที่ผ่านมา ชสอ. ได้จัดโครงการส่งเสริมการออมแก่เด็กนักเรียน ผ่านสหกรณ์โรงเรียน ให้ออมวันละบาท เมื่อเด็กรู้จักการออม โตขึ้นไปก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพ รู้จักอดออม”