You are currently viewing สอ.ศธ.ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สันนิบาตสหกรณ์

สอ.ศธ.ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สันนิบาตสหกรณ์

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เข้าวางพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ไทย-อาเซียน เนื่องในโอกาสครบรอบ “108 ปี สหกรณ์ไทย” และ “วันสหกรณ์แห่งชาติ” พร้อมด้วยนายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และนางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ ร่วมพิธีบริเวณพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร