You are currently viewing สอ.ศธ. ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี มอบห้องน้ำ สนามเด็กเล่น และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มูลค่ารวม 146,365.13 บาท ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน จังหวัดกาญจนบุรี

สอ.ศธ. ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี มอบห้องน้ำ สนามเด็กเล่น และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มูลค่ารวม 146,365.13 บาท ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน จังหวัดกาญจนบุรี

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประยุทธ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธาน นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพูลลาภ อินทรนัฏ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มอบห้องน้ำอนุบาล 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง สนามเด็กเล่น และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มูลค่ารวมจำนวน 146,365.13 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยหกสิบห้าบาทสิบสามสตางค์) ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อที่โรงเรียนจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน โดยมี นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการ กล่าวว่า กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมความเอื้ออาทรต่อสังคม ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้ สอ.ศธ. มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและสังคม ช่วยเหลือเยาวชนและบุคคลที่ด้อยโอกาสทางสังคม และรณรงค์สร้างจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ตามโครงการศูนย์บริการประชาชนอาชีวะจิตอาสา ได้เร่งดำเนินการในส่วนที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนให้แก่เด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างห้องสุขา สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง เพื่อความปลอดภัยในการเข้าห้องน้ำ และเป็นการฝึกสุขนิสัยที่ดี การปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามให้กับน้องอนุบาลและระดับประถมศึกษา เพื่อให้ได้ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อ มัดใหญ่ และมีความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่น และการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเกิดความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษาแห่งนี้