You are currently viewing สอ.ศธ. นำบุคลากร 6 หน่วยงานอาคารสมานฉันท์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สอ.ศธ. นำบุคลากร 6 หน่วยงานอาคารสมานฉันท์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) พร้อมด้วยนายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอาคารสมานฉันท์ ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ไปรษณีย์ศึกษาธิการ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเทิดไท้องค์ราชัน

ในการนี้ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการ สอ.ศธ. ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำนางสาว ณ ภัทร โอษฐยิ้มพราย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นอ่านบทอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลด้วย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารสมานฉันท์ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร