You are currently viewing สอ.ศธ.จัดโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ณ จังหวัดพระนครศรียุธยา

สอ.ศธ.จัดโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ณ จังหวัดพระนครศรียุธยา

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 (ไหว้พระ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ หน้าบริเวณอาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทำให้สมาชิกสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธานกรรมการ นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ สอ.ศธ. พาสมาชิกเดินทางไปร่วมทำบุญไหว้พระตามศาสนสถานสำคัญภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรวิหาร (ถวายสังฆทาน) วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นต้น สำหรับโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากสมาชิก