You are currently viewing สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2567

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2567

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) พร้อมด้วยนายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธาน ผศ.ดร. ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธาน ผศ. อรทัย รัตนานนท์ กรรมการ นายพีระวิทย์ กล่ำคำ กรรมการ นางสมลักษณ์ ปิ่นกร กรรมการ นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล กรรมการ นางเพ็ญจิต นพรัตน์ กรรมการ นายอิทธิธร สีเหลือง กรรมการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ ที่ปรึกษา นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และนางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเพ็ญประภา แพงไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายธีรเดช จันทรัตน์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรับบริการงานของสหกรณ์นอกสถานที่ อาทิ บริการเงินฝาก : เปิดบัญชี รับฝากเงิน, บริการด้านสินเชื่อ : ให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ บริการด้านสวัสดิการ : รับคำขอรับเงินสวัสดิการ และรับสมัครสมาชิก สอ.ศธ. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ. เป็นต้น