You are currently viewing สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ มรภ.จันทรเกษม

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ มรภ.จันทรเกษม

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) พร้อมด้วย รศ. สมศักดิ์ บัวรอด กรรมการ ผศ.ดร. จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ รศ.ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการ นายพีระวิทย์ กล่ำคำ กรรมการ นางสุภาพร สภาวธรรม กรรมการ ผศ. อรทัย รัตนานนท์ กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพหมานคร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรับบริการงานของสหกรณ์นอกสถานที่ อาทิ บริการเงินฝาก : เปิดบัญชี รับฝากเงิน, บริการด้านสินเชื่อ : ให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ บริการด้านสวัสดิการ : รับคำขอรับเงินสวัสดิการ และรับสมัครสมาชิก สอ.ศธ. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ. เป็นต้น