You are currently viewing สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ ผศ.ดร. จุฑารัตน์ ศริดารา ประธานกรรมการฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สิน รศ.ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว ประธานกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา นางสุภาพร สภาวธรรม กรรมการ นายศิริพงศ์ จิตรังษี กรรมการ ดร. เจริญ ภูวิจิตร์ กรรมการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงาน ของสมาชิก ประจำปี 2566” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรับบริการงานของสหกรณ์นอกสถานที่ อาทิ บริการเงินฝาก : เปิดบัญชี รับฝากเงิน, บริการด้านสินเชื่อ : ให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ บริการด้านสวัสดิการ : รับคำขอรับเงินสวัสดิการ และรับสมัครสมาชิก สอ.ศธ. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ. เป็นต้น