You are currently viewing สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) พร้อมด้วยนายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษา นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรรมการ นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ ผศ.ดร. จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ รศ.สมศักดิ์ บัวรอด กรรมการ นางสุภาพร สภาวธรรม กรรมการ ดร. สุชานันท์ อ้อหิรัญ กรรมการ ผศ. อรทัย รัตนานนท์ กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ และนางสาวศุภนุช กรแก้ว หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2566” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร นายสุรชัย ปรีทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุเมท ม่วงหมื่นสุข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรับบริการงานของสหกรณ์นอกสถานที่ อาทิ บริการเงินฝาก : เปิดบัญชี รับฝากเงิน, บริการด้านสินเชื่อ : ให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ บริการด้านสวัสดิการ : รับคำขอรับเงินสวัสดิการ และรับสมัครสมาชิก สอ.ศธ. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ. เป็นต้น

สรุป/เรียบเรียง
สุภกร ชาญศิริวิริยกุล