You are currently viewing สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ณ กรมศิลปากร

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ณ กรมศิลปากร

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธาน นายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธาน นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการ นายศิริพงศ์ จิตรังสี กรรมการ นางสุภาพร สภาวธรรม กรรมการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2566” ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากท่านพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร และคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรับบริการงานของสหกรณ์นอกสถานที่ อาทิ บริการเงินฝาก : เปิดบัญชี รับฝากเงิน, บริการด้านสินเชื่อ : ให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ บริการด้านสวัสดิการ : รับคำขอรับเงินสวัสดิการ และรับสมัครสมาชิก สอ.ศธ. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ. เป็นต้น