You are currently viewing สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ณ กรมส่งเสริมการเรียนรู้

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ณ กรมส่งเสริมการเรียนรู้

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการ นายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธานกรรมการ ผศ.ดร. จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ นายพีระวิทย์ กล่ำคำ กรรมการ ดร. เจริญ ภูวิจิตร์ กรรมการ ดร. สุชานันท์ อ้อหิรัญ กรรมการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก ผศ. อรทัย รัตนานนท์ กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา นายอนุทิน คำคม กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และนางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2566” ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นางอรอัญญาญ์ ธีรกรณ์พัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรับบริการงานของสหกรณ์นอกสถานที่ อาทิ บริการเงินฝาก : เปิดบัญชี รับฝากเงิน, บริการด้านสินเชื่อ : ให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ บริการด้านสวัสดิการ : รับคำขอรับเงินสวัสดิการ และรับสมัครสมาชิก สอ.ศธ. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ. เป็นต้น