You are currently viewing สอ.ศธ. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567

สอ.ศธ. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567” พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรุณี วงศ์ราเชน อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายเรื่อง “แนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์” และในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มทำ WorK Shop โดย นางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และ นางสาวนิชานันท์ สุวรรณยี่ หัวหน้าแผนกวางแผน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีการแบ่งกลุ่มจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.ด้านกลยุทธ์ 2.ด้านการฝากและลงทุน 3.ด้านสินเชื่อ 4.ด้านสภาพคล่อง 5.ด้านปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอความคิดเห็นและการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 58 คน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร