You are currently viewing สอ.ศธ.จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

สอ.ศธ.จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการ นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรรมการ นายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการ กล่าวว่า ผมมีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาในวันนี้ การมอบทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนทุนการศึกษาที่ได้รับในวันนี้ ขอให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาให้มากที่สุด และขอให้ผู้ที่ได้รับทุนพึงระลึกอยู่เสมอว่า การศึกษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน การรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นภารครัฐหรือเอกชนก็ตาม จะใช้ผลการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ตระหนักถึงความจำเป็นของการศึกษา และจงตั้งใจเล่าเรียนให้สมตามความมุ่งหวังของบิดา มารดา ที่อยากจะเห็นบุตรทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ ขอให้ทุกคนจงหลีกหนีให้ห่างจากอบายมุขทุกประการ ตลอดจนสิ่งเสพติดต่าง ๆ ที่ได้ก่อให้เกิดปัญหามากมายให้กับครอบครัวและสังคมอยู่ในขณะนี้

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ทุกท่าน รวมทั้งครอบครัวประสบแต่มีความสุข ความเจริญและสมหวัง ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

รูปภาพบุตรสมาชิก ประจำปี 2566