You are currently viewing สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และสมาชิกเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการ สอ.ศธ. กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นับว่าเป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาทางการเงินจากสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการลดความเดือดร้อน และคืนผลประโยชน์ให้กับสมาชิก สอ.ศธ ยึดหลักการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาโดยตลอด สหกรณ์ของเราเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจการเงินของ สอ.ศธ.ในรูปแบบของมืออาชีพ ที่มีคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการที่รอบคอบและระมัดระวังอย่างที่สุด สำหรับปี 2566 การดำเนินงานสหกรณ์เรายังคงมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล และนำสิ่งดีๆมาสู่สมาชิกตามหลักการสหกรณ์ อุดมการณ์ของสหกรณ์ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ภายใต้การนำของ นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการ ชุดที่ 42 ร่วมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน และเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบัน สอ.ศธ.มีสมาชิก 17,398 คน มีสินทรัพย์หรือทุนดำเนินการทั้งสิ้น 17,517,520,863.09 บาท มีทุนเรือนหุ้น 6,283,879,060.00 บาท เงินฝาก 9,686,551,222.24 บาท ทุนสำรองของสหกรณ์ 832,850,003.19 บาท มีกำไรสุทธิ 482,625,139.55 บาท ซึ่งผลการดำเนินงานทั้งหมดเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจจากคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ มีการส่งบุคลากรอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาทุกรูปแบบทั้งด้านจริยธรรม คุณธรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและบริหารให้กับสมาชิกได้รับความพึงพอใจมากที่สุด จากผลการดำเนินงานข้างต้นทำให้ สอ.ศธ.ได้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับปี 2566 สหกรณ์มีเงินปันผลให้แก่สมาชิก อัตราร้อยละ 5.25 และเงินเฉลี่ยคืนเป็นอัตราร้อยละ 21 ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ประกอบด้วย

1.นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง  ประธานกรรมการ
2.นายยศพล เวณุโกเศศ  รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3.นายพูลลาภ อินทรนัฎ  รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4.ผศ.ดร. ไพเลิศ สุมานนท์  รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5.รศ.ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว  กรรมการ
6.ผศ. อรทัย รัตนานนท์  กรรมการ
7.ผศ. ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล  กรรมการ
8.นายพีระวิทย์ กล่ำคำ  กรรมการ
9.นางสมลักษณ์ ปิ่นกร  กรรมการ
10.นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล  กรรมการ
11.นางเพ็ญจิต นพรัตน์  กรรมการ
12.นายอิทธิธร สีเหลือง  กรรมการ
13.นายกษิพัฒ ภูลังกา  กรรมการ
14.นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม  กรรมการและเหรัญญิก
15.นายเมธา อุทัยพยัคฆ์  กรรมการและเลขานุการ