You are currently viewing สอ.ศธ. จัดประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทน และสมาชิกกลุ่มผู้นำ ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่น จังหวัดชลบุรี

สอ.ศธ. จัดประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทน และสมาชิกกลุ่มผู้นำ ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่น จังหวัดชลบุรี

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทน และสมาชิกกลุ่มผู้นำ ประจำปี 2566 โดยมีนายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการ นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรรมการ นายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ที่ปรึกษา ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตัวแทน และสมาชิกกลุ่มผู้นำที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่น ฮอลล์ 1 สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566

ประธานกรรมการ สอ.ศธ. กล่าวว่า กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทน และสมาชิกกลุ่มผู้นำ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดแก่มวลสมาชิก เจ้าหน้าที่ตัวแทน และสมาชิกกลุ่มผู้นำที่ทำงานให้กับสหกรณ์ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ “การดำเนินงานของสหกรณ์” วิทยากรบรรยาย โดย นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และ “การหักเงิน ณ ที่จ่ายกับสิทธิของสหกรณ์ในการหักเงินตามข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่น” วิทยากรบรรยาย โดย นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา หลังการบรรยายเสร็จสิ้น ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำสอบถามปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความร่วมมือ สร้างความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีระหว่างกัน และรับทราบข้อเสนอแนะ ความต้องการเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของสหกรณ์ ต่อไป