You are currently viewing สอ.ศธ.จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปลูกป่าชายเลน

สอ.ศธ.จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปลูกป่าชายเลน

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปลูกป่าชายเลน ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 โดยมีกรรมการดำเนินการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน

ประธานกรรมการ สอ.ศธ. กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสหกรณ์เป็นองค์กรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิก เอื้ออาทรต่อชุมชน และสังคม ตามที่สหกรณ์พึงดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญแบบยั่งยืน โดยเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซึ่งในครั้งนี้มุ่งเน้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยการปลูกป่าชายเลน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การก่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน