You are currently viewing สอ.ศธ. ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบบัญชีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยนคืน สำหรับปีบัญชี 2566

สอ.ศธ. ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบบัญชีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยนคืน สำหรับปีบัญชี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบบัญชีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยนคืน สำหรับปีบัญชี 2566 บนระบบสมาชิกออนไลน์ WWW.MOECOOP.COM หรือระบบแอปพลิเคชั่น MOE Saving หากท่านมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคารในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 (สถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมให้บริการแก่สมาชิก ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงเทพ และ ธ.ไทยพาณิชย์) สามารถยื่นแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงบัญชีโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สอ.ศธ. หากท่านมิได้แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว สอ.ศธ. จะใช้ฐานข้อมูลเดิมในการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-7500-3, 02-282-5609