You are currently viewing สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี

สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564

อ่านเพิ่มเติม >> เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (ออมทรัพย์พิเศษ)