สสอ.ศธ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย พุทธศักราช 2567

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ เจ้าหน้าที่สมาคม และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย พุทธศักราช 2567 สรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จําปาทอง อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษา และนายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอย่างสุภาพและสืบทอดรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ. ชั้น 3