You are currently viewing สสอ.ศธ. มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จังหวัดเพชรบุรี

สสอ.ศธ. มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จังหวัดเพชรบุรี

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) นายวิชิต สุวรรณรัตน์ อุปนายกสมาคม นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ อุปนายกสมาคม นายสุภาพ เคียนทอง อุปนายกสมาคม นายพูลลาภ อินทรนัฏ อุปนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สสอ.ศธ. มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยา เพื่อร่วมสนับสนุนการเรียนการสอน และสร้างโอกาสพัฒนาขีดความสามารถให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยมี ดร. แสวง เอี่ยมองค์ ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบ พร้อมด้วยนางชุติมา พิทักษ์วัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชน ฯ สาขาจังหวัดเพชรบุรี/ผู้จัดการโรงเรียนธรรมิกวิทยา และเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี