You are currently viewing สสอ.ศธ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

สสอ.ศธ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้รายจ่ายและงบดุลตลอดจนพิจารณาวาระต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกรับทราบและพิจารณา โดยได้รับเกียรติจากนายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษา และนายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 195 คน

สำหรับปี 2566 สสอ.ศธ. ได้ก้าวย่างสู่ปีที่ 20 มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,211,451.97 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) มีสินทรัพย์และทุนดำเนินการรวมทั้งสิ้น 15,288,008.23 บาท (สิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดบาทยี่สิบสามสตางค์) ณ วันสิ้นปี 2566 มีสมาชิกจำนวน 8,808 คน ปัจจุบันสมาคมฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการ ชุดที่ 10 ซึ่งประกอบด้วย

นายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษา

นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา

นายชินภัทร ภูมิรัตน ที่ปรึกษา

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ที่ปรึกษา

นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษา

นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ ที่ปรึกษา

นายมนตรี รัตนวิจิตร ที่ปรึกษา

1.นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม

2.นายวิชิต สุวรรณรัตน์ อุปนายก คนที่ 1

3.นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ อุปนายก คนที่ 2

4.นายสุภาพ เคียนทอง อุปนายก คนที่ 3

5.นายพูลลาภ อินทรนัฎ อุปนายก คนที่ 4

6.นางนาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน

7.นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ กรรมการด้านกฎหมาย

8.นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและนายทะเบียน

9.น.ส.สายสมร สุกฤตยานันท์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

10.นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและปฏิคม

11.ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย กรรมการและผู้ช่วยปฎิคม

12.นางสมลักษณ์ ปิ่นกร กรรมการและผู้ช่วยปฎิคม

13.นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก

14.นายอนุทิน คำคม กรรมการและเลขานุการ

15.นางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

16.นางนุชนารถ ไชยปัญญา ปฎิบัติงานสมาคมและผู้ประสานงาน

สสอ.ศธ.ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจการของสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ซึ่งทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย