ทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สำหรับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อท่านมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้ยื่นคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกไม่ต้องรอให้เกษียณอายุราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
-สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี ได้รับเงินจำนวน 5,000.-บาท
-สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้รับเงินจำนวน 10,000.- บาท
-สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจำนวน 15,000.- บาท
ในกรณีที่โอนมาจากสหกรณ์อื่น ให้เริ่มนับอายุการเป็นสมาชิกใหม่ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับโอนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่รับโอนเรียบร้อยแล้ว
การจ่ายเงินดังกล่าวสหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการนำเงินสวัสดิการไปชำระหนี้ตามข้อผูกพันให้กับสหกรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือจึงจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับต่อไป

หมายเหตุ : สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการไปแล้ว ไม่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการข้างต้นอีก

ทุนสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2554 รายละ 1,500.- บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
-สมาชิกยื่นคำร้องเป็นหนังสือตามที่สหกรณ์กำหนดภายในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่บุคคลในครอบครัวสมาชิกนั้นถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิในการรับเงินสวัสดิการ
-ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดาหรือมารดา

ทุนสวัสดิการสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร สมาชิกที่มิได้รับสวัสดิการเกษียณอายุราชการ หรือสวัสดิการอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ โดยสมาชิกมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบอายุ 25 ปี มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการภักดีต่อองค์กร โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
-อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจำนวน 2,500.- บาท
-เงินค่าตอบแทนร้อยละ 1 ของมูลค่าหุ้นแต่ไม่เกิน 5,000.- บาท

หมายเหตุ : สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือสวัสดิการภักดีต่อองค์กรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก

สหกรณ์จัดสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงินสวัสดิการที่สหกรณ์จ่ายช่วยเหลือเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม โดยทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ ตามอายุการเป็นสมาชิก (ปี) ดังนี้

เงินสวัสดิการที่ได้รับ

อายุการเป็นสมาชิก (ปี)เงินช่วยเหลือ (บาท)
ไม่เกิน 1 ปี20,000
222,000
324,000
427,000
530,000
633,000
736,000
840,000
944,000
1048,000
1152,000
1256,000
1361,000
1466,000
1571,000
1676,000
1781,000
1887,000
1993,000
2099,000
21105,000
22111,000
23121,000
24131,000
25141,000
25 ปีขึ้นไป150,000
การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ให้ทายาทโดยธรรมนำหลักฐาน ประกอบด้วย
-สำเนาใบมรณะบัตร
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/2 หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีมอบอำนาจกระทำการแทน)
-บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจทุกคนพร้อมสำเนา และบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา
-ทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจทุกคนพร้อมสำเนา และทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา
-ใบสำคัญการสมรสพร้อมสำเนา และอื่น ๆ (ถ้ามี)
มายื่นคำร้องขอเงินต่อสหกรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่สมาชิกถึงแก่กรรม

ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย

เมื่อสมาชิกท่านใดประสบภัยพิบัติ เป็นเหตุให้ที่อยู่อาศัยเกิดความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย ก็สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ โดยแสดงหลักฐาน และบันทึกชี้แจงข้อมูล ให้คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือ ตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดนั้น เช่น สมาชิกประสบอัคคีภัยไหม้บ้านตนเองทั้งหลังกับบ้านเช่าสหกรณ์จะให้เงินช่วยเหลือไม่เท่ากันตามความเหมาะสม

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

การจ่ายเงินทุนเพื่อการศึกษาอบรม ให้จ่ายกรณี ดังนี้
1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เป็นสวัสดิการที่สหกรณ์ให้แก่สมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยให้เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี สมาชิกสามารถยื่นคำร้องขอรับทุนได้ตามประกาศของสหกรณ์
2. เพื่อการฝึกอบรมวิชาชีพสมาชิก เพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามารถหารายได้เสริม เช่น การร้อยสร้อยคริสตัลทำที่ใส่นามบัตร
3. เพื่อการฝึกอบรม สัมมนาหน่วยตัวแทน สมาชิกกลุ่มผู้นำการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ตลอดจนจำนวนเงินทุน ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

ทุนสาธารณประโยชน์ หมายถึง เงินทุนที่จ่ายเพื่อการกุศล หรือประโยชน์ส่วนรวมเช่น บำรุงศาสนา สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ซ่อมแซม ต่อเติมสาธารณประโยชน์ สมทบร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นต้น

ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ

การขอรับเงินสงเคราะห์ ให้ขอรับเงินภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุ หากพ้นกำหนดถือว่าหมดสิทธิ์ กรณีสมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ได้ถึงแก่กรรมสิทธิรับเงินสงเคราะห์เป็นอันสิ้นสุดไป เว้นแต่สมาชิกนั้นได้ยื่นขอรับเงินไว้ก่อนวันถึงแก่กรรม
1.ในกรณี อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย ให้จ่ายไม่เกิน 10,000.- บาท  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 สูญเสียแขนหรือขา 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าขึ้นไป จ่าย 10,000.-บาท
1.2 สูญเสียแขนหรือขา ข้างเดียว ตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าขึ้นไป จ่าย 5,000.-บาท
1.3 สูญเสียตาทั้งสองข้าง จ่าย 10,000.-บาท
1.4 สูญเสียตาข้างเดียว จ่าย 5,000.-บาท
1.5 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด นิ้วใดนิ้วหนึ่ง จ่ายนิ้วละ 1,500.-บาท
2.ในกรณี อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ขาดหาย และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ให้จ่ายไม่เกิน 5,000.- บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 แขนหักหรือขาหัก ทั้ง 2 ข้าง จ่าย 5,000.-บาท
2.2 แขนหักหรือขาหัก ข้างเดียว จ่าย 2,500.- บาท
2.3 นิ้วมือ หรือนิ้วเท้าหัก จ่ายนิ้วละ 1,000.-บาท
3.ในกรณีอวัยวะอื่น ๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป
4.การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่กำหนด สหกรณ์จะจ่ายรายการที่สูงสุดเพียงรายการเดียว