วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมการเงินและสมาชิก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข โดยการออมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และเสถียรภาพด้านการเงินของสหกรณ์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์
3. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์
4. เสริมสร้างการบริหารการจัดการที่