สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัทพ์  02-628-7500 – 3

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และสินเชื่อฯ 02-282-5609, 08-3139-0331,
08-7500-0644, 08-1559-8997
ฝ่ายการเงิน  02-282-2137, 08-9797-1678
โทรสาร 0-2628-7504 (ฝ่ายสินเชื่อและบริหารงานทั่วไป) ,0-2628-7505 (ฝ่ายการเงิน)
อีเมล : moesaving@hotmail.com

เวลาทำการ
1. กำหนดเวลาเปิด-ปิดรับจ่ายเงิน ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.
2. กำหนดเวลาการให้บริการอื่นๆ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.