โทรศัพท์

02-282-5609, 098-830-9093

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เลขที่ 319 กระทรวงศึกษาธิการ อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เวลาทำการ
กำหนดเวลาเปิด-ปิดรับจ่ายเงิน ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.
กำหนดเวลาการให้บริการอื่นๆ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.