การดำเนินงาน สสอ.ศธ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) จดทะเบียนเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2547 โดยมีนายไพบูลย์  เสียงก้อง  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นนายกสมาคมคนแรกและผู้ร่วมก่อตั้งอีก 9 คน จัดตั้งขึ้นมีสมาชิกแรกเริ่ม 400 คน

การดำเนินงาน 19 ปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัจจุบันบริหารงานโดยคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 10 จำนวน 15 คน ที่ปรึกษา 7 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตายโดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน

การรับสมัครสมาชิก
รับสมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกสมทบสหกรณ์ เป็นสมาชิกสมาคม  โดยผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามที่สมาคมกำหนดพร้อมแนบเอกสารดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถาน พยาบาลของรัฐบาล
 4. ค่าสมัคร  100.-  บาท  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  150.-  บาท

การชำระเงินสงเคราะห์
สมาชิกสมาคมที่รับราชการอยู่ชำระเงินสงเคราะห์โดยวิธีหักจากบัญชีเงินเดือนที่หน่วยงานต้นสังกัด สมาชิกสมาคมที่อยู่หน่วยงานข้าราชการบำนาญชำระเงินสงเคราะห์ โดยการหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ (เล่มสีส้ม) หรือชำระด้วยเงินสดที่สมาคม
สมาชิกสมทบชำระเงินสงเคราะห์โดยหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ (เล่มสีส้ม) ทั้งนี้สมาคมอำนวยความสะดวกให้สมาชิกสมทบเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่สหกรณ์ หรือชำระด้วยเงินสดที่สมาคม

อัตราเงินสงเคราะห์
สมาคมเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ เป็นรายเดือน  ศพละ  30.-  บาท ตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต ในกรณีเดือนใดไม่มีสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจะไม่เรียกเก็บค่าสงเคราะห์

สิทธิประโยชน์และหน้าที่ของสมาชิก

 1. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม
 2. เสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสมาคม
 3. จ่ายเงินสงเคราะห์ เมื่อเพื่อนสมาชิกเสียชีวิต
 4. จ่ายเงินบำรุงสมาคมปีละ 50.- บาท (เรียกเก็บในเดือนตุลาคมของทุกปี)
 5. เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ได้รับเงินสงเคราะห์ตามอัตราที่สมาคมกำหนดคูณด้วยจำนวนสมาชิก ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิต ตามที่ได้รับเงินสงเคราะห์รายศพเข้ามาจริง โดย สมาคม หักเป็นค่าใช้จ่าย 6% ของจำนวนเงินที่เรียกเก็บได้ตาม พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
 6. สมาคมจ่ายค่าจัดการศพกรณีสมาชิกไม่มีหนี้ค้างชำระต่อสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 25 ของเงินสงเคราะห์ศพที่คาดว่าจะได้รับ

การขาดจากสมาชิกภาพ
การขาดจากสมาชิกภาพ เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมข้อที่ 14 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ตาย
 2. ลาออกเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด
 3. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
 4. ถูกคัดชื่อออก เนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปชำระเงินสงเคราะห์แล้วจำนวนสามครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาสิบห้าวัน ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทำหนังสือลงทะเบียนตอบรับ หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ

หลักฐานในการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์

 1. ใบมรณบัตร (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และของผู้รับผลประโยชน์
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต และของผู้รับผลประโยชน์
 4. เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ของผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)

สมาคมกำหนดระเบียบ ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2565 จำนวนเงินไม่เกินรายละ 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด  (สสอ.ศธ.) ได้ที่เว็บไซต์ ของสหกรณ์www.moecoop.com สนใจสอบถามรายละเอียด โทร 098 830 9093 โทรสาร 02 628 7504-5