คณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ชุดที่ 10

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง

นายกสมาคม

นายวิชิต สุวรรณรัตน์

อุปนายกสมาคมคนที่ 1

นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์

อุปนายกสมาคมคนที่ 2

นายสุภาพ เคียนทอง

อุปนายกสมาคมคนที่ 3

นายพูลลาภ อินทรนัฏ

อุปนายกสมาคมคนที่ 4

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม

กรรมการและนายทะเบียน

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์

กรรมการและปฏิคม

ดร.นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี

กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน

นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร

กรรมการและเหรัญญิก

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ

กรรมการด้านกฎหมาย

นายอนุทิน คำคม

กรรมการและเลขานุการ

น.ส.สายสมร สุกฤตยานันท์

กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย

กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

นางดวงเดือน สายสมบัติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษา

นายจรูญ ชูลาภ

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

นายชินภัทร ภูมิรัตน

นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง

นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์

นายมนตรี รัตนวิจิตร