คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง

ประธานกรรมการ

นายยศพล เวณุโกเศศ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายพูลลาภ อินทรนัฎ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ผศ.ดร. ไพเลิศ สุมานนท์

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

รศ.ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว

กรรมการ

ผศ. อรทัย รัตนานนท์

กรรมการ

ผศ. ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล

กรรมการ

นายกษิพัฒ ภูลังกา

กรรมการ

นายพีระวิทย์ กล่ำคำ

กรรมการ

นางสมลักษณ์ ปิ่นกร

กรรมการ

นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล

กรรมการ

นางเพ็ญจิต นพรัตน์

กรรมการ

นายอิทธิธร สีเหลือง

กรรมการ

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม

กรรมการและเหรัญญิก

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์

กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษา

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายจรูญ ชูลาภ

ที่ปรึกษา

18

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

ที่ปรึกษา

นายปราโมทย์ สรวมนาม

ที่ปรึกษา

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ

ที่ปรึกษา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริษัท สำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จำกัด

โดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร