คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง

ประธานกรรมการ

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายยศพล เวณุโกเศศ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายพูลลาภ อินทรนัฎ

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา

กรรมการ

นายพีระวิทย์ กล่ำคำ

กรรมการ

รศ.สมศักดิ์ บัวรอด

กรรมการ

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว

กรรมการ

นางสุภาพร สภาวธรรม

กรรมการ

นายศิริพงศ์ จิตรังษี

กรรมการ

ดร.เจริญ ภูวิจิตร์

กรรมการ

ดร.สุชานันท์ อ้อหิรัญ

กรรมการ

นายเสวก วรรณสุข

กรรมการ

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม

กรรมการและเหรัญญิก

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์

กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษา

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายจรูญ ชูลาภ

ที่ปรึกษา

18

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

ที่ปรึกษา

นายปราโมทย์ สรวมนาม

ที่ปรึกษา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริษัท สำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จำกัด

โดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร