You are currently viewing ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2567

สอ.ศธ. เปิดบริการให้สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์ สามารถยื่นแบบหนังสือยินยอมต่อสหกรณ์ในการฝากเงิน/ถอนเงิน ให้โอนตัดจากบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ หรือ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ* บัญชีใดบัญชีหนึ่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สหกรณ์จะทำการโอนตัดจากบัญชีทุกวันทำการแรกของเดือน
*หมายเหตุ : ถ้าท่านให้ความยินยอมให้โอนตัดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ถือว่าเป็นการถอนครั้งแรกแล้ว ถ้าถอนครั้งต่อไปในเดือนเดียวกันต้องเสียค่าปรับ 1% ของเงินที่ถอนไม่น้อยกว่า 300 บาท