You are currently viewing ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2567

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่อย่างพร้อมเพรียงกัน ทำให้การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะให้ความร่วมมือเฉกเช่นนี้ในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
2. สอ.ศธ. ขอเชิญชวนสมาชิกจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 42/2 ซึ่งท่านอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน