You are currently viewing ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยขอความร่วมมือสมาชิกมาเลือกตั้งตามตารางเวลาที่สหกรณ์ฯ นัดหมาย และ สอ.ศธ. จ่ายค่ารับรองสมาชิก คนละ 1,000 บาท และนำเงินเข้าบัญชีอีก 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100 บาท ซึ่ง สอ.ศธ. จ่ายเงินปันผล 5.25% และเงินเฉลี่ยคืน 21% (เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566)