You are currently viewing ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2567

(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เปิดรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สอ.ศธ. เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

(2) ขอเชิญสมาชิก สอ.ศธ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ