You are currently viewing ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2566

(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2566 กู้ได้ร้อยละ 90 ของเงินปันผลปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

(2) ขอเชิญชวนสมาชิก สอ.ศธ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

(3) ปีใหม่นี้ มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน