You are currently viewing ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2566

(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) จะนำเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 จำนวน 1,156 ทุน โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัส 001-12-XXXXX โดยสมาชิกจะสามารถถอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

(2) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) ร่วมกับ สอ.ศธ. กำหนดจัดเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) องค์ประธานพิธีและแสดงปาฐกถาธรรม ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบูชากัณฑ์เทศน์ ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. หรือ โอนเงินร่วมทำบุญ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 059-0-23537-0 ชื่อบัญชี เทศน์มหาชาติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 628 7500-3, 098 830 9093