You are currently viewing ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2567

(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิกโดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
1. สำเนาบัตรสมาชิก หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ตามที่สหกรณ์กำหนด จำนวน 1 ฉบับ
วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินปันผลประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567

(2) สอ.ศธ. เปิดให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ในวัน เวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สอ.ศธ. อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โดยผู้ขอรับทุนต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่เปิดขอรับทุน (จะต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2566) บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 แล้ว ไม่มีสิทธิขอรับทุนในปีนี้ ซึ่ง สอ.ศธ.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ภายในวันที่ 16 กันยายน 2567 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ WWW.MOECOOP.COM

(3) เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นี้ คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ได้มีมติให้เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ สำหรับผู้สมัครที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก สอ.ศธ. หรือ สมาชิกสมทบ สอ.ศธ. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ สสอ.ศธ. และต้องชำระค่าสมัคร ดังนี้
1. อายุเกินกว่า 45 แต่ไม่เกิน 50 ปี ค่าธรรมเนียมการสมัคร 12,000 บาท
2. อายุเกินกว่า 50 แต่ไม่เกิน 55 ปี ค่าธรรมเนียมการสมัคร 14,000 บาท
3. อายุเกินกว่า 55 แต่ไม่เกิน 60 ปี ค่าธรรมเนียมการสมัคร 16,000 บาท
และมีเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1. ใบสมัครสมาชิกตามแบบที่ สสอ.ศธ. กำหนด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
จึงขอเรียนเชิญสมาชิก สอ.ศธ. หรือ สมาชิกสมทบ สอ.ศธ. ทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิก สสอ.ศธ. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ หรือ โทร 02-628-7500-3, 098-830-9093 หรือ www.moecoop.com